ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่
ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีมาขึ้นทะเบียนและขอรับใบรับรองปลูกข้าวนาปี
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่มีแปลงเพาะปลูกอยู่

         

หลักฐานการขึ้นทะเบียนประกอบด้วย  

                       1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอขึ้นทะเบียน (ตัวจริง สำเนา)
                       2. ทะเบียนบ้านของผู้ขอขึ้นทะเบียนที่มีรายชื่อบุคคลในครัวเรือน(ตัวจริง สำเนา)  
                       3.สำเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (รับรองสำเนา)
                       4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีแทน)/อื่น ๆ (ถ้ามี) 

เกษตรกรสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ตามวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   
   

ภาพกิจกรรม

                      DSCF333333 โรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2557
 DSCF444444 กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
   

เตือนการระบาด

แจ้งเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอหากพบการระบาด
สามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
โหลดเอกสารความรู้ได้ที่
http://www.brrd.in.th/rkb/fact%20sheet/Insect/Brownplanthopper.pdf

   

ผู้บริหาร  

 DSCF88888
 
นายเด่นชัย  แนวมั่น
เกษตรอำเภอปรางค์กู่
   

บริการทางอิเลคทรอนิค

  สำนักงานเกษตรอำเภอ    ระบบสารสนเทศ    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
WEB MAIL   กันทรลักษ์   ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
SSNET   กันทรารมย์   ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช   กรมส่งเสริมการเกษตร
HRD   ขุขันธ์   ระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัย   กรมปศุสัตว์

ระบบใบรับรองเงินเดือน

  ขุนหาญ   ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี   กรมประมง
กองการเจ้าหน้าที่   น้ำเกลี้ยง   ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน   กรมวิชาการเกษตร

สหกรณ์ออมทรัพย์

  โนนคูณ   อาสาสมัครเกษตร   กรมพัฒนาที่ดิน
    บึงบูรพ์   E-PROJECT   กรมชลประทาน
 รายงาน E   เบญจลักษ์   ระบบสารสนเทศการผลิต   กรมการข้าว
ศ.02   ปรางค์กู่   ระบบรายงานแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กสก.   พยุห์   ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืช    
ภาวะการผลิตพืช   โพธิ์ศรีสุวรรณ   ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร    
แปลงพยากรณ์เตือนการระบาด   ไพรบึง        
    ภูสิงห์        
    เมืองจันทร์        
    เมืองศรีสะเกษ        
    ยางชุมน้อย        
    ราษีไศล        
    วังหิน        
    ศรีรัตนะ        
    ศิลาลาด        
    ห้วยทับทัน        
    อุทุมพรพิสัย        
 
 

 

   
© ALLROUNDER